blog img
Regulament Concurs – Design the T-shirt for Jazz in the Park 2017

Regulament Oficial.

 1. Organizatorul

Asociația Fapte lansează Concursul Design the T-shirt for Jazz in the Park 2017 (denumită în continuare „Concurs”) ce se va desfăşura în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare Regulamentul). Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul, împreună cu detaliile Concursului, sunt disponibile gratuit oricărui participant pe durata întregii Campanii, în mediul online, pe website-ul jazzinthepark.ro.

 1. Durata. Teritoriul

Prezenta campanie se desfășoară în condițiile legii și are ca scop promovarea festivalului ”Jazz in the Park” din Cluj-Napoca. Concursul se va desfășura în mediul online.

Concursul Design your Jazz T-Shirt constă în provocarea tinerilor artiști și graficieni de a concepe designul tricoului oficial Jazz in the Park 2017. Concursul se adresează tuturor creativilor. Termenul de înscriere este până în 8 iunie 2017, iar desemnarea câștigătorului va fi făcută în data de 12 iunie 2017.

 1. Derularea efectivă a campaniei Design your Jazz T-Shirt

Concurenții trebuie să conceapă și să trimită designul tricoului oficial Jazz in the Park 2017. Premiul constă într-un hamac și un premiu în bani de 300 de euro net, Organizatorii plătesc suplimentar impozitul pe venit conform legislației în vigoare.

Suprafața imprimabilă este de maxim 230 x 300 mm, 300 dpi. Se acceptă fișiere PSD / PDF / EPS / AI / TIFF (cu layere), full color (CMYK/RGB), trebuie să conțină logo-ul Jazz in the Park disponibil aici, anul și ediția în grafică. Fișierele trebuie urcate prin formularul disponibil pe adresa www.jazzinthepark.ro/concurs-design-tricou până în data de 8 iunie 2017, inclusiv.

 1. Juriul concursului

Juriul va fi compus din Paul Bucovesan (Art Director Fapte), Claudiu Stanciu (Director Marketing Fapte) și Andi Daisler (Marketing Manager Daisler Print House).

După încheierea înscrierilor și a procesului de jurizare, câștigătorul va fi anunțat pe telefonic sau  prin email și făcut public pe pagina de Facebook Jazz in the Park Romania : https://www.facebook.com/jazzintheparkromania/.

Criterile de jurizare sunt :

 • complexitatea construcției grafice
 • armonizarea integrării siglei în design
 • respectarea principiilor de simetrie, dar și curajul de a încercă neconvenționalul
 • dovada înțelegerii conceptului (atmosferei) Jazz in the Park prin grafica realizată

 

 1. Participanții

La Concurs poate participa orice persoană fizică. Excepție fac angajații și rudele de gradul I din compania organizatoare, respectiv Fapte și partenerilor campaniei, ai festivalului și ai companiei organizatoare, Fapte.

Prin participarea la acest Concurs, Participanţii se angajează să respecte prezentul Regulament fără rezerve.

Participarea la Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 1. Mecanismele campaniei. Desemnarea câștigătorilor. Premiile și valoarea acestora

Valoarea totală a premiilor este de 350 euro, inclusiv impozitele și taxele aferente, conform Codului Fiscal în vigoare. Premiul va consta într-un premiul în bani de 300 de euro și un hamac cadou, iar designul ales va deveni unul dintre tricourile oficiale al festivalului Jazz in the Park, alături de design-ul standard conform conceptului vizual aprobat și comunicat deja pentru această ediție.

Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorul trebuie să confirme și să semneze un acord de acceptare a premiului prin email sau se prezinte la sediu Fapte din strada Paris, nr. 18, în termen de 5 zile de la anunțarea câștigătorilor.

 1. Copyright

Prin înscrierea în concurs, Organizatorii garantează că lucrările înscrise în concurs nu vor fi folosite în nici o comunicare și nici nu vor fi publicate fără acordul express al participanților.

Lucrările câștigătoare vor fi imprimate pe tricouri, în ediție limitată 2017 și vândute în cadrul Festivalului Jazz in the Park și pe canalele acestuia de comunicare de către Organizator. Încasările de pe urma vânzării tricourilor revin exclusiv Organizatorului.

Prin participarea în acest concurs, se încredințează  de către câștigători cesiunea tuturor drepturilor patrimoniale de autor, pentru orice teritoriu şi pentru o perioadă nedeterminată, dar limitată la tipul de folosință, respectiv exclusiv utilizată pentru imprimarea tricourilor 2017 ale Festivalului Jazz in the Park. Oraganizatorul garantează prin prezentul regulament că lucrările necâștigătoare nu vor fi expuse, utilizate sau publicate fără acordul participanților. Pentru a intra în etapa votului publicul, participanții trebuie să își dea acordul în scris (emailul este acceptat) și prin acest acord să înțeleagă că organizatorul va publica grafica pe canalele sale pentru a realiza campania de votare.

Prin participarea în acest concurs fiecare concurent garantează originalitatea lucrării sale și faptul că deține drepturile de folosire/ drepturile de autor ale oricărui element grafic din design-ul înscris în concurs.

Organizatorul concursului nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la originalitatea lucrărilor participante, inclusiv a celei desemnate de către juriu ca fiind căștigătoare, această obligație, revenind exclusiv în grija participanților.

 1. Modificări

Fapte îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament. Orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui Act Adiţional ce va fi disponibil pe site-ul www.jazzinthepark.ro.

Modificările produc efecte de la data publicării lor. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru luarea la cunoştinţă a modificărilor de către Participanţi, atât timp cât acestea sunt disponibile pe site-ul www.jazzinthepark.ro. În cazul în care Organizatorul întrerupe Concursul, un simplu anunţ în această privinţă va fi publicat pe site-ul www.jazzinthepark.ro.

Prin publicarea anunţului respectiv, Concursul va fi întrerupt automat şi nicio parte interesată nu va avea temei legal în a pretinde continuarea acestuia sau orice fel de despăgubire.

În situaţia în care Concursul este întrerupt înainte de expirarea duratei, Fapte va acorda Premiul câştigat până la data întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament. În caz de forţă majoră şi/sau caz fortuit ce fac imposibilă continuarea Programului, Organizatorul poate întrerupe Concursul, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanţii să solicite despăgubiri.

 1. Răspunderea organizatorului

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea Premiilor stabilite. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru defectele de fabricaţie, defecţiunile sau orice alte neajunsuri ale produsului primit ca premiu.

Organizatorul va acorda întotdeauna câştigătorului garanţia legală corespunzătoare produsului astfel acordat. Prin urmare, orice reclamaţie legată de funcţionarea nesatisfăcătoare a produsului se va înainta producătorului, furnizorului sau importatorului.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumite persoane sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la Campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respectă regulile Concursului sau în privinţa căruia există suspiciuni de fraudă cu privire la prezentul Concurs.

 1. Protecția și procesarea datelor cu caracter personal

Prin participarea la Concurs, Participanţii îşi exprimă în mod expres şi neechivoc acordul ca Organizatorul să proceseze gratuit, pe durata Concursului, datele cu caracter personal ale Participanţilor în scopul desfăşurării acesteia.

Vor fi procesate următoarele date cu caracter personal:

 1. a) pentru toţi Participanţii: numărul de telefon mobil, adresă de email, nume şi prenume.
 2. b) pentru câștigător: numărul de telefon mobil, numele şi prenumele, CNP, semnătura.

Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorului prezentului Concurs și premiul acordat. Refuzul de a dezvălui aceste date către Fapte sau refuzul prelucrării acestora îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea premiului, Participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat.

În termen de 30 de zile de la acordarea Premiului, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor fi distruse în totalitate.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

Organizatorul nu va dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către terți fără consimțământul prealabil al Participanților în cauză, cu excepția numelor care vor fi făcute publice.

Participantul are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Astfel, la cererea scrisă a Participanților, datată și semnată, expediată prin email la adresa salut@fapte.org, acesta se obligă:

(a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit;

(b) să rectifice, actualizeze, șteargă etc, date a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile Legii nr. 677/2001; și/sau

(c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

 1. Procese și dispute

Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi Participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

 1. Impozite și taxe

Toate costurile ce decurg din ridicarea premiului obţinut precum şi toate taxele aferente bunului oferit ca Premiu în cadrul Concursului, precum şi orice altă cheltuială suportată de Participanţi ocazionată de intrarea în posesie a premiului obţinut, fără a se limita la cheltuieli cu transportul şi cazarea cad exclusiv în sarcina câştigătorului. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină la sursă şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigător prin primirea Premiului Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscal competentă pentru veniturile pentru care are obligaţia să reţină la sursă impozitul. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare legate de Concurs pe care câştigătorul le-ar putea suporta.

 1. Forța Majoră și cazul fortuit

Conform legislatiei in vigoare, forta majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/punerea în aplicare a Concursului de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanților din Concurs existența acesteia în termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la apariția cazului de forță majoră sau caz fortuit.

Staropramen
George
Mega Image
Enel
Vorbe
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca