REGULAMENT INTERN

CONCURSUL INTERNATIONAL JAZZ IN THE PARK

 1. DEFINITII

Următorii termeni au semnificația convenită în rândurile de mai jos pe parcursul prezentului document, cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în mod expres în cuprinsul documentului:

BILET NE-OBLIGATORIU: Un document emis pe suport de hârtie sau în format electronic prin care se atestă o donație pentru Fondul Jazz in the Park. Ne-biletul nu reprezintă un bilet sau o taxă de intrare. Donațiile prin intermediul acestui ne-bilet se pot realiza direct la organizatori sau la colaboratorii și distribuitorii autorizați ai acestuia, așa cum sunt ei menționați în secțiunea specifică a website-ului. Toate veniturile din donațiile realizate prin intermediul ne-biletelor merg în Fondul Jazz in the Park.

BRĂTARA JAZZ IN THE PARK: Un însemn fizic sau virtual care certifică faptul că purtătorul său a realizat o donație în cadrul Fondului Jazz in the Park. Brățara Jazz in the Park conferă aceleași drepturi și obligații posesorului său ca biletul ne-obligatoriu.  

CONCERTE CU ACCES LIBER: acele concerte, activități, programe în cadrul cărora accesul publicului este nerestricționat de achiziția și/sau deținerea unui bilet de acces la concerte sau a unui bilet neobligatoriu.

DURATA CONCURSULUI: durata de timp cuprinsă între începutului și sfârșitul concursului așa cum este ea comunicată public prin intermediul website-ului www.jazzinthepark.ro.

EVENIMENTUL: totalitatea concertelor și altor servicii organizate de Asociația Beyond the Line Production pentru o anumită durată și într-unul sau mai multe locuri clar menționate.

CONCURSUL: totalitatea acitivităților organizate de Asociația Beyond și jurizate de juriul stabilit de aceasta care conduc la stabilirea câștigătorilor Concursului Internațional Jazz in the Park 2019.

JURIU: persoane fizice altele decât Partenerii, Partenerii Comerciali sau Vizitatorii Festivalului care decid câștigătorii pentru fiecare secțiune a concursului.

LOCUL: oricare din locațiile/ zonele în care se desfășoară activitățile concursului așa cum sunt ele menționate la secțiunea specifică a website-ului.

ORGANIZATOR: persoana juridică care organizează și pun în scenă Concursul Internațional Jazz in the Park 2019, având drepturi exclusive asupra acestuia. Concursul Internațional Jazz in the Park 2019 este organizat de Asociația Beyond the Line Production, aceasta fiind o persoană juridică non-profit, cu sediul în Cluj Napoca, str. Al. Vlahuță, bl. LAMA A, ap.25, jud. Cluj, având CIF RO31425273.

PARTENER COMERCIAL: persoane fizice/juridice sau asociere de persoane fizice/juridice care desfășoară o activitate comercială independentă, autorizată conform legii, în cadrul evenimentului, în baza unei relații contractuale cu unul dintre Organizatorii Concursului.

PARTENER: persoană fizică/ juridică sau asociere de persoane fizice/juridice care colaborează cu unul dintre organizatori în vederea desfășurării unei acțiuni culturale, comerciale, de promovare sau orice alt tip de acțiune agreată de comun acord în baza unei relații contractuale în cadrul evenimentului.

PARTICIPANȚI: toate persoanele care participă la eveniment, tupe participant, reprezentanți ai Partenerilor Comerciali, reprezentanți ai furnizorilor, echipa de organizare sau orice altă terță persoană aflată la un moment dat în locul de derulare a evenimentului pe perioada acestuia.

PRODUS: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la Organizatori sau de la Partenerii și Partenerii Comerciali ai Organizatorului în cadrul concursului sau în legătură cu acesta.

SERVICIU: orice serviciu pus la dispoziție sau achiziționat de la Organizatori sau de la Partenerii și Partenerii Comerciali ai Organizatorilor sau în legătură cu acestea.

TRUPE PARTICIPANTE LA CONCURSUL JAZZ IN THE PARK: persoane fizice sau juridice care completează un formular de înscriere de proiecte în cadrul Concursului Jazz in the Park și/ sau sunt selectate pentru a participa în cadrul finalei Concursului Jazz in the Park în locul și-n perioada stabilită de Organizator.

TERȚI: persoane fizice/ juridice altele decât Organizatorii, Partenerii, Partenerii Comerciali, Participanții, Trupele Participante sau Vizitatorii concursului.

VIZITATORII: persoane fizice/juridice care au dreptul de a participa la concurs, altele decât Participanții și Trupele Înscrise la Concursul Jazz in the Park.

WEBSITE: website-ul proiectului, respectiv www.jazzinthepark.ro

2. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

2.1. Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de participare la evenimentul numit Concursul Internațional Jazz in the Park.

2.2. Prin participarea la eveniment, participanții, trupele participante, colaboratorii și orice terțe persoane care interacționează în mod direct și indirect cu evenimentul accepta și sunt de acord cu termenii și condițiile din prezentul Regulament.

2.3. Conținutul prezentului regulament este proprietatea organizatorilor evenimentului numit Concursului Internațional Jazz in the Park, respectiv Asociația Beyond the Line Production.

2.4. Evenimentul este administrat de Asociația Beyond the Line Production în calitate de Organizator. Asociația Beyond the Line Production este o persoană juridică non-profit, cu sediul în Cluj Napoca, str. Al. Vlahuță, bl. LAMA A, ap.25, jud. Cluj, având CIF RO31425273.

3. PERIOADA ȘI LOCUL DE DERULARE A EVENIMENTULUI

3.1. Evenimentul numit Concursul Internațional Jazz in the Park se derulează în perioada 3 Mai – 5 Mai 2019 după următorul program:

 • Cluj Napoca, Parc Iulius Mall, str. Teodor Mihali, perioada 4 – 5 Mai 2019, ora 12.00 – 24.00
 • Cluj Napoca, unul din cluburile din oraș, perioada 3 – 5 Mai 2019, ora 18.00 – 02.00

4. ACCESUL LA EVENIMENT

4.1. Prin participarea la evenimentul organizat de Asociația Beyond the Line Production sau prin accesarea canalelor de comunicare ale Organizatorului, în special website-ul www.jazzinthepark.ro participanții, trupele participante, colaboratorii și orice terțe persoane care interacționează în mod direct și indirect cu evenimentul confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament. Regulamentul este disponibil pe website-ul proiectului www.jazzinthepark.ro, precum și la punctele de informare din cadrul evenimentului sau la solicitarea expresă a oricărui participant.

4.2. Pentru a asigura desfășurarea în condiții de ordine și siguranță a evenimentului, Organizatorii își rezervă dreptul de a restricționa obiectivele și dispozitivele ce pot fi aduse în perimetrul de derulare a evenimentului. Este interzis accesul pe perimetrul evenimentului cu următoarele obiecte:

 • Articole pirotehnice.
 • Cuțite, arme și alte obiecte contondente.
 • Droguri.
 • Materiale inflamabile sau explozive.
 • Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.

4.3. Ca urmare a accesului gratuit la evenimentul numit Concursul Internațional Jazz in the Park, participanții își asumă răspunderea față de obiectele pe care le dețin și le introduc în perimetrul evenimentului, Organizatorii neavând posibilitatea logistică de a verifica Participanții ca urmare a structurii cu acces liber a evenimentului. Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în totalitate responsabilitatea pentru acestea.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

 1. Participanții, partenerii și terți au obligația respectării prezentului regulament pe întreaga perioadă de derulare a evenimentului și în toate locațiile de derulare a acestuia.
 2. Participanții, partenerii și terții nu au dreptul de a utiliza spațiul de derulare a evenimentului pentru derularea de activități ilegale sau care pun în pericol sub orice formă siguranța celorlați participanți la concurs.
 3. Participanții, partenerii și terții nu au permisiunea de a distribui, modifica sau copia, de a expune, de a refolosi, de a reproduce, de a publica, de a crea lucrări derivate, de a transfera, de a vinde sau folosi conținutul evenimentului sau prezentului Regulament fără acordul în scris al Organizatorilor.
 4. Participanții, partenerii și terții nu au dreptul de a folosi spațiul de derulare a evenimentului sau orice informații derivate din acesta în scop publicitar sau comercial fără acordul prealabil al Organizatorului.
 5. Participanții, partenerii și terți au obligația de a comunica imediat reprezentanților Organizatorului sau echipei de securitate orice situație despre care au motive întemeiate să o raporteze ca un pericol pentru securitatea celorlați participanți pe perioada și în perimetrul de derulare a evenimentului.
 6. Participanții, partenerii și terții au obligația de a coopera cu Organizatorii și reprezentanții serviciilor de securitate și sănătate, cu autoritățile competente, pentru a asigura buna desfășurare a evenimentului, pentru evitarea situațiilor care ar putea pune în pericol securitatea participanților sau pentru a remedia astfel de situații în cel mai scurt timp posibil.
 7. Participanții, partenerii și terții au obligația să respecte legile în vigoare privind fumatul în spațiile închise, fumatul în orice spații închise ale evenimentului este strict interzis.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR

 1. Organizatorii au dreptul de a modifica, completa, retrage, temporar sau permanent prezentul Regulament cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor, potențialilor utilizatori sau a oricărei terțe persoane.  Toate schimbările intră în vigoare o dată cu publicarea lor pe website-ul www.jazinthepark.ro
 2. Organizatorii pot investiga orice acțiune susceptibilă de a încălca prezentul Regulament și de a emite avertismente, de a suspenda, restricționa sau partaja accesul la eveniment al oricărui participant sau orice altă terță persoană prezentă în incita concursului pe perioada de derulare a acestuia.
 3. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra obiectelor pe care participanții, partenerii și terții le introduc în perimetrul evenimentului în perioada de derulare a acestuia.
 4. Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/ sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea.
 5. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile participanților, pentru pierderea, deteriorarea sau furtului acestora.

7. REGULI DE CONDUITĂ

7.1. Participanții la eveniment sunt încurajați să facă dovada unui comportament adecvat pentru evenimentele publice.

7.2. Participanții la eveniment au obligația să se abțină de la orice acțiuni, declarații sau comportamente de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a lor sau a celorlalte persoane participanți la eveniment.

7.3. Este interzisă orice formă de comercializare sau de derulare a unor campanii publicitare în perimetru evenimentului fără permisiunea scrisă prealabilă a Organizatorilor.

7.4. Este interzisă orice fel de demonstrație sau manifestare de orice natură care nu are legătură cu evenimentul și care nu a fost aprobată în prealabil în scris de Organizatori.

7.5. Vânzarea produselor alcoolice și tutunul se derulează în condițiile legii, și nici un fel de astfel de produse nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și/sau persoanelor în stare de ebrietate de către Partenerii Comerciali ai Organizatorului din cadrul evenimentului.

7.6. Utilizarea substanțelor calificate în baza legii aplicabile ca droguri este interzisă pe perimetrul evenimentului și se pedepsește conform legii.

7.7. Participanții înțeleg și acceptă în mod expres că în virtutea participării lor la eveniment, că vor coopera pe deplin cu Organizatorii, Partenerii Comerciali ai acestora, echipa tehnică, reprezentanții serviciilor de pază și prim ajutor, precum și orice alte autorități publice sau private implicate în organizarea evenimentului și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul evenimentului, în cazul unor situații de urgență sau când alte circumstanțe o impun.

7.8. Participanții se obligă să plătească toate produsele și serviciile pe care le consumă și le achiziționează pe perioada evenimentului în perimetrul de derulare a acestuia. Participanții vor efectua plata produselor și serviciilor pentru care se percepe plată utilizând metodele de plată oferite de Organizatori sau Partenerii Comerciali ai acestora.

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Organizatorii evenimentului pot procesa următoarele date cu caracter personal ale participanților, partenerilor și terților care interacționează cu acest eveniment:

 • Date și informații de contact, care includ, dar nu se limitează la: nume, prenume, denumirea funcției sau postului, adresa de domiciliu și adresa de corespondență, datele de contact ale angajatorului, numărul de telefon, adresa de email și alte asemenea.
 • Date și informații suplimentare prelucrate conform legii în vederea încheierii sau executării unui raport contractual, date și informații comunicate în mod voluntar de persoana în cauză și care includ, dar nu se limitează la: date de identificare personale (CNP, serie și număr de buletin), date bancare pentru efectuarea plăților, date privind angajatorul sau entitatea juridică pe care o reprezintă, alte asemenea.
 • Alte date cu caracter personal necesare în scopul executării contractelor încheiate între părți, în scopul informării utilizatorilor și orice alte date care se dovedesc relevante activității pe care o desfășoară Organizatorul și care se încadrează în interesul legitim al operatorului.
 • Orice alte informații și date colectate din surse publice.

8.2. Datele cu caracter personal încadrate în categoria datelor speciale conform art. 9 al Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date, prelucrarea acestora se va face astfel:

 • Pe baza consimţământului prealabil expres.
 • Pe baza dovezii juste a consimțământului furnizat de o terță persoană care ne comunică pe baza unui înțelegeri contractuale aceste date.
 • Pe baza unei obligații legale de prelucrare a respectivelor categorii de date.
 • Pe baza unei obligații care apări un drept legitim.

8.3. Organizatorii pot colecta datele cu caracter personal ale utilizatorilor în următoarele situații, care includ, dar nu se limitează la:

 • În momentul în care utilizatorii persoane fizice sau persoanele juridice pe care le reprezintă se angajează în relații de natură contractuală cu Organizatorii.
 • În momentul în care utilizatorii, persoane juridice pe care le reprezintă comunică voluntar, din orice motiv, datele cu caracter personal.
 • În momentul în care utilizatorii accesează website-ul www.jazzinthepark.ro și își dau acordul expres asupra Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-ului.
 • În momentul în care utilizatorii iau parte la evenimentele organizat în cadrul proiectului și care presupune oferirea datelor cu caracter personal, de exemplu: conferințe, interviuri, concerte etc.

8.4. Organizatorii pot colecta date cu caracter personal cu privire la participanți, trupe participante, parteneri, terți și utilizatori de la o terță persoană, care includ, dar nu se limitează la persoane juridice pe care le reprezintă, persoane juridice cu care au relații contractuale, alți furnizori de informații cu care organizatorii au încheiate contracte care presupun și partajarea bazelor de date.

8.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal a utilizatorilor va fi efectuată pe baza temeiurilor juridice:

 • Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau încheierii unui contract între participant și Organizatori sau între persoana juridică pe care o reprezintă și Organizatorii.
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale.
 • Prelucrarea este realizată pe baza consimțământului prealabil explicit.
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Organizatorilor, cu excepția cazurilor în care interesele, drepturile, libertățile fundamentale ale persoanelor fizice vizate prevalează. 

8.6. Organizatorul colectează datele cu caracter personal anterior menționate în următoarele scopuri:

 • Respectarea de către organizatori a obligațiilor legale, care includ dar nu se limitează la: obligații privind păstrarea evidențelor, obligații privind raportarea către autorități publice, obligații reieșite din încheierea de contracte sau executarea acestora între persoanele fizice și Organizatori.
 • Promovarea evenimentului, exclusiv în interesul Organizatorilor.
 • Pentru emiterea/ prelucrarea oricăror documente financiar – contabile, încheierea de contracte, liste de participanți și orice alte date necesare conform legii pentru derularea activității evenimentului.
 • Pentru scopuri statistice strict în interesul Organizatorilor, pentru îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor către participanți.
 • Pentru scopuri de securitate și gestionare a accesului la eveniment, sediul și punctele de lucru, sisteme online care aparțin organizatorului, pentru prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate online și în cadrul evenimentului, a fraudelor sau a altor activități infracționale, după caz.
 • Pentru monitorizarea și evaluarea legalității și conformității cu prevederile legale, cu standardele și regulamentele interne ale Organizatorilor.
 • Orice alte scopuri aferente și/sau auxiliare oricăror dintre cele menționate mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal au fost furnizate explicit.
 • Comunicarea cu participanții, utilizatorii care și-au dat consimțământul expres prealabil pentru a primi informații constante cu privire la eveniment.

8.7. Organizatorii își rezervă dreptul de a partaja datele cu caracter personal obținute în următoarele situații:

 • Furnizarea datelor cu titlul confidențial către terți în scopul obținerii unui feedback din partea dumneavoastră cu privire la prestarea serviciilor de către aceștia, pentru măsurarea performanței și îmbunătățirea serviciilor Organizatorilor.
 • Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu autorități publice și societăți autorizate care prestează servicii precum controale împotriva spălării banilor, controale împotriva fraudelor fiscale, reducerea riscurilor de credit și în orice alte situații care presupun prevenirea fraudelor și infracțiunilor, alte autorități de reglementare, control, etc.
 • Monitorizarea folosirii website-ului pentru a contribui la dezvoltarea acestuia și a serviciilor Organizatorului.
 • Cu furnizorii de servicii ai Organizatorului în legătură cu evenimentul, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile permise de legislația în vigoare, în numele Organizatorului și doar în conformitate cu termenii și condițiile impuse de acesta.

8.8. Organizatorul își asumă implementarea de măsuri organizatorice corespunzătoare pentru păstrarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal obținute, în conformitate cu Politica internă de prelucrare a datelor.

8.9. Persoanele fizice a căror date cu caracter personal au fost prelucrate conform celor de mai sus pot alege în orice moment să-și retragă consimțământul privind prelucrare acestor date. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării dinaintea retragerii acestuia.

8.10. În vederea retragerii consimțământului, persoanele fizice vizate pot transmite o scrisoare explicită, datată și semnată la adresa de email salut@fapte.org sau prin servicii poștale la adresa Asociația Beyond the Line Production, Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuță, bl. LAMA A, ap.25, jud. Cluj.

8.11. În cazul retragerii consimțământului, datele cu caracter personal a solicitanților nu vor mai fi prelucrate, iar Organizatorii vor lua măsuri pentru a șterge înregistrările cu caracter personal din bazele de datele aferente. Cu excepția cazului în care prelucrarea este strict necesară în vederea desfășurării activității, iar prelucrarea se bazează pe temeiuri legitime conform dispozițiilor legale în viitoare. În acest caz Organizatorii vor informa solicitanții cu privire la situațiile de excepție conform legii.

8.12. În cazul în care datele cu caracter personal care au fost prelucrate în temeiul prezentului regulament și a legislației în vigoare suferă modificări sau în cazul în care posesorii acestor date constată că datele pe care le deținem cu privire la ei sunt eronate, aceștia pot solicita modificarea acestora prin transmiterea unei scrisori datate și semnate la adresa de email salut@fapte.org sau prin servicii poștale la adresa Asociația Beyond the Line Production, Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuță, bl. LAMA A, ap.25, jud. Cluj.

8.13. Datele cu caracter personal pe care Organizatorul le prelucrează vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise de legislația în vigoare sau atunci când posesorii lor își retrag consimțământul conform prevederilor art. 6.10. – 6.12.

8.14. Toate persoanele fizice care sunt vizate de date cu caracter personal deținute de Organizatori au dreptul de a:

 • Întreba ce informații deține asociația cu privire la persoana proprie și de ce și de a solicita o copie a acestora.
 • Întreba cum pot avea acces la respectivele date.
 • Fi informate cu privire la metoda de menținere a datelor actualizate.
 • Fi informate cu privire la modul în care asociația își respectă obligațiile privind protecția datelor.
 • Solicita modificarea și actualizarea datelor pe care Organizatorii le dețin.
 • Își retrage consimțământul privind prelucrarea datelor în condițiile prevăzute de art. 6.10. – 6.12. și de legislația
 • De a solicita restrângerea procesării, dacă procesările sunt nelegate, incorecte, contestate sau nu mai sunt necesare.

Dacă o persoană contactează Organizatorii și solicită aceste informații, acest lucru se numește o solicitare de acces din partea persoanei vizate. Solicitările de acces din partea persoanelor vizate se vor transmite prin e-mail, către operatorul de date, la salut@fapte.org.

Persoanele fizice nu vor fi taxate pentru solicitare de acces la date. Operatorul de date va încerca să transmită datele relevante în termen de 14 zile de la înregistrarea solicitării de acces la date. Operatorul de date va încerca întotdeauna să verifice identitatea oricărei persoane care transmite o solicitare de acces la date, înainte de a transmite orice informație.

Dacă persoana care contactează Organizatorii nu este mulțumită de răspunsul primit din partea acestora, aceasta se poate adresa către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28 – 39, București.

9. DREPTURI INTELECTUALE

9.1. Conținutul, activitățile, conceptele artistice și organizatorice, procedurile de lucru interne și alte asemenea (informații, date, imagini, texte, simboluri, grafică, elemente de web design, programe și alte asemenea) sunt proprietatea Organizatorilor și sunt protejate de legea  8/ 1996 privind protecția drepturilor de autor.

9.2. Folosirea oricăror elemente menționate anterior, precum și orice alte elemente similare și care pot fi asimilate drepturilor de autor, fără obținerea unui acord prealabil în scris de la organizatori se pedepsește conform legii.

9.3. Reproducerea totală sau parțială, modificarea, transferul, distribuirea, republicarea, copierea în parte sau totală a conținutului evenimentului nu este permisă fără acordul anterior în scris al Organizatorilor.

9.4. Datele cu caracter personal fac excepție de la cele de mai sus fiind tratate în mod distinct în conținutul prezentului document.

10. ÎNREGISTRAREA FOTO VIDEO A EVENIMENTULUI

10.1. Organizatorul își rezervă dreptul exclusiv asupra imaginilor foto-video din cadrul întregului eveniment.

10.2. Participanții și Trupele Participante înțeleg și acceptă că Organizatorii, Partenerii Comerciali, furnizorii autorizați ai Organizatorului, membrii presei și alți Terți autorizați de Organizatori pot realiza înregistrări audio, video și foto ale evenimentului.

10.3. Organizatorul poate utiliza imagini foto și video, efectuate atât de proprii angajați, de furnizorii săi de servicii, de Partenerii Comerciali și alți terți autorizați în diverse materiale realizate cu ocazia evenimentului.

10.4. Participanții și Trupele Participante în virtutea participării lor la eveniment, acordă Organizatorului precum și tuturor celor autorizați de acesta permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor din cadrul evenimentului pe perimetrul de derulare a acestuia.

10.5. Organizatorii și terții autorizați de acesta au dreptul nerestricționat de a utiliza, copia, face publice, difuza și distribui în special în scopul promovării evenimentului, dar nu numai, înregistrările, imaginile și fotografiile realizate cu participanții la eveniment, fără a fi necesară îi le plătească acestora din urmă vreo remunerație pentru utilizarea acestora.

10.6. Organizatorii își rezervă dreptul de a înregistra direct sau prin terți autorizați evenimentul, de a copia, de a distribui, de a difuza sau de a face publice în orice mod și prin mijloace de transmitere a datelor sau prin mijloace electronice, inclusiv pentru promovarea evenimentului.

10.7. Participanții și Trupele Participante nu au dreptul, în limita prevederilor legale, să ridice pretenții financiare sau de orice altă natură împotriva Organizatorilor în legătură cu înregistrările foto – video și publicarea lor conform celor prevăzute în prezentul Regulament.

10.8. Participanții și Trupele Participante au dreptul să realizeze înregistrări audio/ foto/ video ale evenimentului pentru a fi utilizate în scop personal. Participanții și Trupele Participante nu au dreptul de comercializare a imaginilor/ înregistrărilor foto – video din cadrul evenimentului fără acordul prealabil al Organizatorilor.

11. ALTE INFORMAȚII

11.1. Sugestii și reclamații

11.1.1. Participanții, Trupele Participante și terții pot transmite în orice moment sugestii sau reclamații Organizatorilor printr-un email la adresa salut@fapte.org.

11.2. Obiecte pierdute

11.2.1. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile participanților sau trupelor participante pentru pierderea, deteriorarea sau furtului acestora.

11.3. Sistemul de pahare reutilizabile

11.3.1. Organizatorii utilizează în cadrul festivalului un sistem de pahare reutilizabile pentru vânzarea de bere, la toate punctele de comercializare proprii, ale Partenerilor Comerciali sau a altor terți autorizați să desfășoare activități de comercializare a băuturilor alcoolice în perimetrul de derulare a festivalului în perioada acestuia.

11.3.2. Paharele circulă în sistem de garanție între Partenerii Comerciali ai Organizatorilor și Participanți.

11.3.3. Garanția percepută pentru utilizarea paharelor reutilizabile este de 3 lei/ bucată. Garanția va fi evidențiată de Partenerii Comerciali distinct pe bonul fiscal conform prevederilor art. 286 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal.

11.3.4. Returul paharelor se face doar pe baza bonului fiscal care dovedește achiziția paharelor. Returul garanției bănești se face doar la punctele de retur special amenajat de Partenerii Comerciali în perimetrul de derulare a festivalului. Garanția returnată este de 3 lei/ pahar. Returul paharelor se face fără document fiscal justificativ, conform prevederilor art. 286 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal.

11.3.5. Returul paharelor nu se poate face în barurile Organizatorului sau Partenerilor Comerciali ai acestuia.

11.3.6. Numărul maxim de pahare cu care o persoană se poate prezenta la retur este de 5 pahare.

11.3.7. O dată achiziționat, un pahar reutilizabil poate fi utilizat de ori câte ori pe perioada și în perimetrul de derulare al festivalului, fără achitarea suplimentară a unei alte garanții.

11.3.8. La achiziția unei băuturi, atunci când Participantul deține deja un pahar reutilizabil, acesta va fi preschimbat cu un pahar curat la oricare din punctele de comercializare a băuturilor alcoolice din cadrul festivalului gestionate de Organizatori sau Partenerii Comerciali ai acestuia.

11.3.9. Organizatorii, Partenerii Comerciali și orice alți Terți autorizați să comercializeze băuturi alcoolice în pahare reutilizabile nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, deteriorarea sau furtul paharelor reutilizabile aflate în posesia Participanților.

11.3.10. Participanții sunt încurajați să nu arunce paharele reutilizabile în pubelele de colectare a deșeurilor, chiar dacă acestea nu le mai sunt necesare și nu doresc să își recupereze garanția achitată. În acest caz, Participanții, sunt încurajați să ofere paharele oricărui membru al echipei de organizarea, voluntarilor sau staff-ului Partenerilor Comerciali ai Organizatorului sau să le aducă la oricare din punctele de comercializare a băuturilor alcoole ale Organizatorilor, Partenerilor Comericiali sau oricăror alți Terți autorizați să comericalizeze băuturi alcoolice în perimentrul festivalului.

12. LITIGII

12.1. Prezentul Regulament, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestuia sau din participarea la eveniment numit Concursul Internațional Jazz in the Park 2019, vor fi soluționate de Participanți, Parteneri, Terți și Organizatori pe cale amiabilă.

12.2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din localitatea în care Organizatorii își au sediul social.

12.3. Prin participarea la eveniment numit Concursul Internațional Jazz in the Park 2019 sau prin accesarea canalelor de comunicare ale organizatorului, în special website-ul www.jazzinthepark.ro utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament.

13. LIMITE DE RESPONSABILITATE

13.1. Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că participă la evenimentul numit Concursul Internațional Jazz in the Park  pe riscul propriu. Organizatorii, Asociația Beyond the Line Production, Trupele Participante, colaboratorii, partenerii și partenerii comerciali ai organizatorilor nu pot să fie făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte rezultate din accesul în perimetrul evenimentului sau utilizarea serviciilor puse la dispoziție în perimetrul acestuia precum: prejudiciu material, pierderea de date sau de programe, prejudiciu financiar etc.

13.2. Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că conținutul acestui eveniment este prezentat fără nici o garanție de orice natură.

13.3. Informațiile asupra evenimentului, concertelor, găzduite și/ sau promovate de organizator sunt oferite numai cu titlu informativ și nu trebuie privite ca o ofertă contractuală a serviciilor oferite de organizatori.

13.4. Organizatorii depun eforturi pentru ca informațiile prezentate pe website, pe canalele de social media, în presă și prin alte mijloace de informare publică să fie corecte și actualizate. Dacă sunt semnalate eventuale erori, Organizatorii vor încerca corectarea acestora, în cel mai scurt timp.

Cluj-Napoca, 20.03.2019

Staropramen
George
Mega Image
Enel
Vorbe
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca