Regulament Photo Hunt

 

18 – 20 Septembrie 2020

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 

1.1. Concursul „Photo Hunt with Endava” („Concursul”) este organizat si desfasurat de Asociația Fapte, CIF: 31425230, Adresa: str. Donath, nr. 192, ap. 12, Cont bancar:  RO92RNCB0301146246920001, BCR Cluj

 

1.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (“Regulamentul Oficial“).

 

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit si va fi făcut public conform legislatiei aplicabile din România prin publicarea pe website-ul Jazz in the Park: www.jazzinthepark.ro, pe intreaga durată a Concursului.

 

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa modificarea prezentului Regulament Oficial si dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe pagina de Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/Jazzintheparkromania

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

2.1   Concursul este organizat si se desfasoara în cadrul festivalului Jazz in the Park Tiny Version în perioada 18 – 20 Septembrie 2020 în Parcul Etnografic Romulus Vuia, Cluj Napoca. 

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

 

3.1  Concursul va fi lansat la data de 17.09.2020 si se incheie la data de 25.09.2020 ora 14.00  Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial și de a anunța acest lucru public pe pe pagina de Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/Jazzintheparkromania.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1  Concursul este deschis participarii persoanelor fizice, cetațeni români sau străini, având domiciliul sau resedința in România, care au împlinit vârsta minima de 18 ani la data inceperii concursului și care sunt participanți la festivalul Jazz in the Park Tiny Version (“Participantii”).

 

4.2   Orice încercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitivă a participantului în cauză, acesta urmând a fi informat în scris cu privire la această decizie.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1 Concursul se desfășoară exclusiv în locația de eveniment și constă în realizarea unor fotografii în jurul temelor puse la dispoziție de Organizator in functie de alegerea Participantului.

5.2 Pentru a participa la concurs un Participant trebuie să:

 

 • Să aibă 18 ani împliniți la data inceperii concursului si să fie participant la festivalul Jazz in the Park Tiny Version
 • Să aleagă o temă de concurs de la standul Endava din cadrul festivalului Jazz in the Park Tiny Version
 • În fiecare zi de concurs, participanții înscriși vor putea alege o temă de concurs, conform listei puse la dispoziție de organizator.
 • Participanții vor fotografia și trimite fotografiile pe adresa [email protected], până la ora 20:00;
 • Fotografiile trebuie realizate în ziua concuruslui.

5.3. Doar fotografiile care respectă indicațiile sus-menționate vor fi luate în considerare în procesul de jurizare.

5.4. La finalul fiecărei zile de concurs (respectiv in data de 18, 19 și 20 Septembrie), primii 30 de participanți înscriși vom primi un premiu garantat, constând într-un termos. Premiile pot fi ridicate începând cu ora 21.00 și până la ora 21.30 de la standul Endava din cadrul festivalului Jazz in the Park Tiny Version.

5.5. În data de 22 Septembrie, pe lângă cei 90 de câștigători ai premiilor zilnice, se vor selecta din rândul tuturor participanților înscriși în cele trei zile de concurs, un câștigător al marelui premiu constând într-un aparat foto, pentru cea mai bună fotografie realizată.  

5.6. Nu vor fi acceptate în concurs materiale fotografice cu caracter defăimător sau care pot aduce prejudiciu de imagine altor persoane, precum si fotografiile care contin imaginea unor minori sau a altor persoane atat timp cat acestea pot fi identificate cu ușurință.

5.7. Participanții, prin fotografiile realizate, vor respecta limitele decenței și bunei purtări.

5.9. Organizatorul își rezervă dreptul să anuleze participarea oricărui înscris care nu respectă prevederile prezentului regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice material fotografic care are poate fi interpretat ca având un caracter defăimător sau care poate aduce un prejudiciu de imagine fie Organizatorului fie persoanelor ce apar în imagine.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE ȘI VALOAREA LOR

6.1   În cadrul Concursului se vor acorda următoarele tipuri de premii:

Premii zilnice: termos Endava – 100 de premii

Marele premiu: un aparat foto Polaroid. 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Fotografiile vor fi evaluate după capacitatea lor de a surprinde tema de concurs. De asemenea, se vor lua în calcul aspecte precum: compoziția fotografiei, expreisivitatea fotografică, capacitatea de a transmite un mesaj și, implicit, conformitatea cu prezentul Regulament.

7.2 Câștigătorul va fi anunțați pe pagina de Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/jazzintheparkromania.

 

7.3 Premiile zilnice vor fi acordate in fiecare zi de concurs în ordinea înscrierii, pentru primele 30 de fotografii participante. Premiile vor fi ridicate zilnic de la standul Endava din cadrul festivalului Jazz in the Park Tiny Version.

 

7.4  La acordarea premiului Organizatorul dacă are temei de a se îndoi de veridicitatea vârstei declarate, poate solicita câștigătorului să dovedească acest lucru prin prezentarea unui act de identitate. Organizatorul nu va înregistra în niciun fel informațiile din actul de identitate.

 

7.5 Câștigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, în integralitatea sa, unei alte persoane. Premiile nedistribuite ca urmare a invalidării câștigătorilor sau neprezentării acestora în vederea primirii premiilor vor rămâne in posesia Organizatorului. În cazul în care câștigătorul nu poate accepta premiul din diverse motive, acesta va pierde orice drept asupra premiului fără plata niciunei despăgubiri.

 

7.6 Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul Concursului, înlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; în cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, asa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

SECȚIUNEA 8. RĂSPUNDERE

 

8.1   Prin participarea la Concurs, Participantul declară pe propria răspundere următoarele:

 

 1. Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor fiind unicul răspunzător cu privire la utilizarea acestora.
 2. Participantul a luat la cunoștință toate prevederile prezentului regulament și le-a înțeles pe deplin, prin participarea la prezenta promoție fiind de acord cu toate prevederile Regulamentului.

 

8.2   Organizatorul:

 

 1. Nu este răspunzător pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către consumator;
 2. Este exonerat de orice răspundere pentru orice prejudiciu suferit de către câștigători în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
 3. Nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
 4. Nu este răspunzător pentru nicio eroare în datele furnizate de către câştigători, acurateţea datelor de contact nu atrage răspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câştigător, imposibilitatea înscrierii în promoţie datorită ilizibilităţii datelor personale, codului înscris;
 5. Nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului dorit;

SECTIUNEA 9. DATE CU CARACTER PERSONAL

 

9.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Concursului. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.Tuturor participantilor la Concurs, in calitate de persoane vizate le sunt garantate conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15) de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere (art. 18). 

 

9.2 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului in vederea atribuirii premiilor: nume, prenume, adresa, telefon, CNP (pentru premiile cu valoare unitara neta mai mare de 600 RON).

 

9.3 Prin participarea la prezentul Concurs, Participantii isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor personale (respectiv nume, prenume, numarul de telefon, CNP) sa fie procesate in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului prezentului Concurs.

 

9.4 In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

 

9.4.1 Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. 

 

9.4.2 Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: (i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE:

 

10.1 Organizatorul are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

10.2 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei (contravaloarea tarifelor telefonice normale pentru pentru aflarea modalitatilor de intrare in posesia premiilor sau pentru obtinerea detaliilor suplimentare privind Regulamentul Oficial, contravaloarea serviciilor de internet).

 

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN

 

Concursului va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei acesrui Concurs, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA:

 

12.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a‐si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului

 

12.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor Codului civil in vigoare. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.