blog img
Regulament Prieten drag la Jazz in the Park – o initiativă Staropramen

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI

„Prieten drag la Jazz in the Park – o inițiativă Staropramen”

18 iunie – 2 iulie 2018

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.  Campania publicitară „Prieten drag la Jazz in the Park – o inițiativă Staropramen” („Campania”) este organizata si desfasurata de Asociația Fapte, CIF: 31425230, Adresa: str. Unirii, nr. 23, ap. 54, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Cont bancar:  RO92RNCB0301146246920001, BCR Cluj

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (“Regulamentul Oficial”).

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit si va fi făcut public conform legislatiei aplicabile din România prin publicarea pe website-ul Jazz in the Park: www.jazzinthepark.ro, pe intreaga durată a Campaniei.

1.4.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa modificarea prezentului Regulament Oficial si dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pagina de Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/Jazzintheparkromania

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
  1.         Campania este organizata si se desfasoara pe pagina de Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/Jazzintheparkromania
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1   Campania va fi lansată la data de 18 iulie 2018 si se incheie in 20 iulie la ora 15 pe pagina de Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/Jazzintheparkromania. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2   Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial și de a anunța acest lucru public pe pe pagina de Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/Jazzintheparkromania.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1   Campania este deschisă participarii persoanelor fizice, cetațeni români sau străini, având domiciliul sau resedința in România, care au împlinit vârsta minima de 18 ani.

4.2   Orice încercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitivă a participantului în cauză, acesta urmând a fi informat în scris cu privire la această decizie.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1   Pentru a participa la concurs un participant trebuie să:

5.1.1 Se logheze pe contul personal de Facebook și să intre pe pagina Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/Jazzintheparkromania

5.1.2. Să răspundă printr-un comentariu la întrebarea din cadrul postării dedicate concursului.

5.1.3. Se va lua în considerare pentru înscrierea la concurs doar primul comentariu al fiecărui participant.

5.1.4. La finalul concursului, la ora 18 selecția comentariilor se va face de către echipa Jazz in the Park.

5.1.5  Doar comentariile cu răspunsuri relevante întrebării din postare vor fi luate în considerare în procesul de jurizare.

5.1.6  Nu vor fi acceptate în campanie comentarii cu caracter defăimător sau care pot aduce prejudiciu de imagine altor persoane.

5.1.7  Participanții, prin comentariile postate, vor respecta limitele decenței și bunei purtări.

5.1.8  Organizatorul își rezervă dreptul să anuleze participarea oricărui înscris care nu respectă prevederile prezentului regulament.

5.1.9  Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care are poate fi interpretat ca având un caracter defăimător sau care poate aduce un prejudiciu de imagine fie Organizatorului fie persoanelor ce apar în imagine.

5.1.10  Jurizarea vor avea loc în data de 20 iunie 2018, ora 18.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ȘI VALOAREA LOR

6.1   În cadrul Campaniei se vor acorda următoarele premii:

Premii jurizare:

  •  1 bilet de transport dus-întors (avion, autocar sau tren) în valoare de maxim 300 de euro pentru perioada 28 iunie – 2 iulie
  •   1 cameră single matrimonială sau dublă în perioada 28 iunie – 2 iulie în cuantum total de maxim 240 euro
  • Vouchere pentru mâncare și băutură în valoare de maxim 200 euro.
SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

7.1   Jurizarea câștigătorilor de pe 20 iunie se va face prin tragere la sorți din toate comentariile cu răspunsuri corecte validate ca posibile de încadrat în bugetul de transport menționat la punctul 6.1, colectate până la data de 20 iunie, ora 15:00.

7.2 Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/jazzintheparkromania, în postarea de concurs.

7.3  La acordarea premiului organizatorul dacă are temei de a se îndoi de veridicitatea vârstei declarate, poate solicita câștigătorului să dovedească acest lucru prin prezentarea unui act de identitate. Organizatorul nu va înregistra în niciun fel informațiile din actul de identitate.

7.4 Pentru a putea fi validat, fiecare potențial câștigător va primi un mesaj privat pe Facebook. În acest mesaj i se vor cere: numele și prenumele și o confirmare pe proprie răspundere că are peste 18 ani în vederea verificării îndeplinirii dreptului de participare prevăzut la art. 4.1. de mai sus. Acesta va trebui să transmită printr-un răspuns la mesajul primit informațiile cerute in timp de maxim 24 ore/1 zi (24 ore de la primirea mesajului din partea Organizatorului). În cazul în care câștigătorul nu va transmite informațiile complete sau nu va răspunde în termenul aici menționat, acesta va fi invalidat, neavând dreptul de a solicita premiul ulterior. Toate datele cerute potențialilor câștigători vor fi folosite cu caracter exclusiv pentru validarea și punerea în posesie a premiului.

7.5 Câștigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, în integralitatea sa, unei alte persoane. Premiile nedistribuite ca urmare a invalidării câștigătorilor sau neprezentării acestora în vederea primirii premiilor vor rămâne in posesia Organizatorului. În cazul în care câștigătorul nu poate accepta premiul din diverse motive, acesta va pierde orice drept asupra premiului fără plata niciunei despăgubiri.

7.6 Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul Campaniei, înlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; în cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, asa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

SECȚIUNEA 8. RĂSPUNDERE

8.1   Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere următoarele.

8.1.1    Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor fiind unicul răspunzător cu privire la utilizarea acestora.

8.1.2    Participantul a luat la cunoștință toate prevederile prezentului regulament și le-a înțeles pe deplin, prin participarea la prezenta promoție fiind de acord cu toate prevederile Regulamentului.

8.2   Organizatorul:

8.2.1    Nu este răspunzător pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către consumator;

8.2.2    Este exonerat de orice răspundere pentru orice prejudiciu suferit de către câștigători în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

8.2.3    Nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

8.2.4    Nu este răspunzător pentru nicio eroare în datele furnizate de către câştigători, acurateţea datelor de contact nu atrage răspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câştigător, imposibilitatea înscrierii în promoţie datorită ilizibilităţii datelor personale, codului înscris;

8.2.5     Nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului dorit;

 

SECTIUNEA 9 DATE CU CARACTER PERSONAL

9.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.Tuturor participantilor la Campanie, in calitate de persoane vizate le sunt garantate conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15) de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere (art. 18).

9.2 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata campaniei in vederea atribuirii premiilor: nume, prenume, adresa, telefon, CNP (pentru premiile cu valoare unitara neta mai mare de 600 RON).

9.3 Prin participarea la prezenta Campanie promotionala, participantii isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor personale (respectiv nume, prenume, numarul de telefon, CNP) sa fie procesate in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului prezentei Campanii.

9.4 In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

9.4.1 Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta.

9.4.2 Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: (i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE:

10.1 Organizatorul are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

10.2 Participantilor la campania promotionala nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei (contravaloarea tarifelor telefonice normale pentru pentru aflarea modalitatilor de intrare in posesia premiilor sau pentru obtinerea detaliilor suplimentare privind Regulamentul Oficial, contravaloarea serviciilor de internet).

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA:

12.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a‐si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului

12.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor Codului civil in vigoare. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

Staropramen
George
Mega Image
Enel
Vorbe
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca