blog img
REGULAMENTUL CAMPANIEI „Tombola Fondul Jazz in the Park” 20-26 iulie 2018

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.  Campania publicitara „Tombola Fondul Jazz in the Park” („Campania”) este organizata si desfasurata de Asociația Fapte, CIF: 31425230, Adresa: str. Unirii, nr. 23, ap. 54, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Cont bancar:  RO92RNCB0301146246920001, BCR Cluj.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos („Regulamentul Oficial„).

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit si va fi făcut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul Jazz in the Park: www.jazzinthepark.ro, pe intreaga durată a Campaniei.

1.4.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa modificarea prezentului Regulament Oficial si dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pagina de Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/Jazzintheparkromania.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

  1.   Campania este organizata si se desfasoara pe pagina de Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/Jazzintheparkromania

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1   Campania va fi lansata la data de 20 iulie 2018 si se încheie în 25 Iulie în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2   Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe pe pagina de Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/Jazzintheparkromania.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1   Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, avand domiciliul sau resedinta, in România.

4.2   Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1   Pentru a participa la concurs, un participant trebuie:

5.1.1 Să publice în secțiunea comentarii de la postarea Tombolei o poză cu brățara sau biletul neobligatoriu (cumpărat online sau fizic). Concursul e deschis aici: https://web.facebook.com/jazzintheparkromania/posts/1881085008580805.

5.1.2  Organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze participarea oricarui inscris care nu respecta prevederile prezentului regulament.

5.1.3 Toate persoanele care lasă comentarii valide, care conțin biletul neobligatoriu sau brățara de anul acesta a festivalului, până duminică, 22 iulie ora 23:59 ora României, intră în tragerea la sorți care le poate aduce o bicicletă Pegas, greutatea lor în bere sau un bean bag Jazz in the Park. Comentariul trebuie publicat la postarea concursului. Tragerea la sorți va avea loc in data de 23 Iulie 2018, iar rezultatul va fi anunțat pe pagina de Facebook Jazz in the Park.

5.1.4 O persoană se poate înscrie o singură dată în concurs.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA LOR

6.1   In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

Premii jurizare:

  • 1 bicicletă Pegas cu o valoare maximă de 1.200 de lei.
  • Greutatea în bere marca Staropramen a câștigătorului. Maxim 150 kg. Cu o valoare maximă de 500 lei.
  • 1 bean bag personalizat Jazz in the Park cu o valoare maximă de 250 de lei.

6.2 În cazul în care un minor câștigă premiul II – greutatea în bere, premiul va fi acordat doar dacă persoana respectivă e însoțită de o persoană majoră – un adult din familie.

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1   Jurizarea castigatorilor de pe 23 Iulie se va face prin tragere la sorți din comentariile primite pe pagina Jazz in the Park.

7.2 Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/Jazzintheparkromania.

7.3  Câștigătorii au la dispoziție 72 de ore pentru a-și revendica premiile.

7.4 Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane. Premiile nedistribuite ca urmare a invalidarii castigatorilor sau neprezentarii acestora in vederea primirii premiilor vor ramane in posesia Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu poate accepta premiul din diverse motive, acesta va pierde orice drept asupra premiului fara plata niciunei despagubiri.

7.5 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Campaniei, inlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

SECTIUNEA 8. RASPUNDERE

8.1   Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere urmatoarele:

8.1.1    Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor fiind unicul raspunzator cu privire la utilizarea acestora.

8.1.2    Participantul a luat la cunostinta toate prevederile prezentului regulament si le-a inteles pe deplin, prin participarea la prezenta promotie fiind de acord cu toate prevederile Regulamentului.

8.2   Organizatorul:

8.2.1    Nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre consumator;

8.2.2    Este exonerat de orice raspundere pentru orice prejudiciuile suferit de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

8.2.3    Nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

8.2.4    Nu este raspunzator pentru nicio eroare în datele furnizate de către câştigători, acurateţea datelor de contact nu atrage răspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câştigător, imposibilitatea înscrierii în promoţie datorită ilizibilităţii datelor personale, codului înscris;

8.2.5     Nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului dorit;

SECTIUNEA 9. DATE CU CARACTER PERSONAL

9.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.Tuturor participantilor la Campanie, in calitate de persoane vizate le sunt garantate conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15) de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere (art. 18). In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator, la sediul biroul acestuia de pe str. Paris, nr. 18, Cluj-Napoca.

9.2 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata campaniei in vederea atribuirii premiilor: nume, prenume, adresa, telefon, CNP (pentru premiile cu valoare unitara neta mai mare de 600 RON).

9.3 Prin participarea la prezenta Campanie promotionala participantii isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor personale (respectiv nume, prenume, numarul de telefon, CNP) sa fie procesate in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului prezentei Campanii.

9.4 In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

9.4.1 Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta.

9.4.2 Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: (i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE:

10.1 Organizatorul are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

10.2 Participantilor la campania promotionala nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei (contravaloarea tarifelor telefonice normale pentru pentru aflarea modalitatilor de intrare in posesia premiilor sau pentru obtinerea detaliilor suplimentare privind Regulamentul Oficial, contravaloarea serviciilor de internet).

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

12.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a‐si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului

12.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor Codului civil in vigoare. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Staropramen
George
Mega Image
Enel
Vorbe
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca